By - admin

货币市场基金每日收益2018-04-20

金融市场基金每日进项2018-04-20

2018-04-20 18:58:34 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

法典 约分 每10000个基金单位的收益(元) 过来七天计算的年进项率
000009 易芳大的每日经济学货币A 1.1206 4.1240
000010 易芳大每日理财货币B 1.1855 4.3740
000203 富饶民族的钱日复一日地 0.7770 3.0220
000204 民族富B日 0.8431 3.2690
000210 现钞宝货币 1.0690 3.8640
000211 B现钞宝货币 1.1355 4.1150
000300 De Bradley货币A 0.9487 3.6070
000301 De Bradley货币B 1.0157 3.8490
000324 华润元的大现钞收益货币A 0.8109 2.1460
000325 华润元的大现钞收益货币B 0.8775 2.3870
000331 奇纳河补充货币 1.3158 4.1760
000332 奇纳河补充货币C 1.3812 4.4160
000366 汇添富添富通货币a 0.9406 3.1860
000379 战争与良好的的一日千里
000380 京顺中国长城计算机集团公司京邑货币A 3.0009 4.9520
000381 京顺中国长城计算机集团公司京益货币B 3.0666 5.2050
000424 Changsheng Tim货币 0.8964 3.6790
000425 Changsheng Tim B货币 0.9623 3.9320
000434 新中国 0.8453 3.0070
000439 民族Jin Xin收益 0.5132 1.8900
000464 伽师流通时期宝币 1.0756 4.5510
000475 宽发天天钱 1.1099 4.2150
000476 宽发日币B 1.1754 4.4640
000483 新元货币A 0.9460 3.4520
000484 新元货币B 1.0117 3.7010
000505 民族人命冷藏箱货币A 0.9195 3.1350
000506 民族人命冷藏箱货币B 0.9857 3.3860
000509 钱袋子钱 1.1049 4.1610
000533 经常赢钱 1.5889 4.2940
000542 银宝上的钱 1.0329 3.8900
000543 银宝钱B 1.0989 4.1400
000559 每日珍视 1.0635 3.9040
000560 每日珍视 1.1532 4.2470
000569 鹏华定期的加薪宝货币 1.1785 3.9580
000576 奇纳河邮政货币A 0.7878 3.1790
000580 奇纳河邮政货币B 0.8532 3.4210
000588 集资 1.1759 4.2890
000600 富家贫贱 1.2498 4.4560
000604 Silver Hua Da货币
000605 银华大B币
000615 中国长城计算机集团公司工钱总支出 1.0053 4.0110
000626 Dacheng Fung货币A 0.9811 3.7220
000627 Dacheng Fung货币B 1.0473 3.9720
000638 富国蛇足奖学金 1.0761 4.3000
000644 Jinbao货币A 0.9145 3.2300
000647 易芳大大量快线A 1.1377 4.2730
000648 易芳大大量紧紧地线B 1.2032 4.5230
000651 金宝货币B 0.9793 3.4790
000662 银奇纳河活钱F币
000678 沃伯格金宝钱E 1.1103 4.1620
000681 信达澳银慧管家a 0.9729 3.4470
000682 信达澳银慧管家c 1.0341 3.6970
000683 信达澳银慧管家e 0.9397 3.1630
000699 奇纳河银薪奖学金货币 1.1105 4.3290
000700 泰达宏利货币B 2.5916 4.7300
000701 京顺中国长城计算机集团公司景丰货币A 1.1662 3.1720
000704 易芳大每天的钱都扩大了。 1.1372 4.2290
000707 京顺中国长城计算机集团公司景丰货币B 1.2326 3.4140
000709 华安货币 1.0789 4.0030
000721 兴业堆货币A 0.9549 3.3480
000722 兴业堆货币B 1.0207 3.5970
000724 大成田丽宝A 1.0269 3.9010
000725 大成田丽宝币B 1.0927 4.1500
000726 大成田丽宝币E 1.0543 4.0040
000730 目前的金宝货币A 1.1607 4.3680
000738 中国国际依赖于装饰公司装饰A 0.7010 2.5880
000740 银色的B 1.2875 3.7890
000741 银色的A 1.2346 3.5800
000773 万家金宝A 1.6004 4.2420
000785 华容现钞进项货币A 0.6262 4.4980
000786 华容现钞进项货币B 0.6923 4.7560
000789 亿方大龙宝货币A 1.1528 3.9420
000790 亿方大龙宝货币B 1.2202 4.1910
000816 在美国南方各州市货币 1.0392 3.8400
000836 民族装饰、瑞士堆、货币和货币A 1.1245 4.1920
000837 民族装饰、瑞士堆、货币和货币I 1.1245 4.1920
000846 中锋货币C
000847 中锋货币A
000855 把摩根搀扶A
000856 把摩根搀扶B
000860 奇纳河钱银利益
000871 北信瑞丰适宜A 0.8721 3.4970
000872 北信瑞丰适宜B 0.9388 3.7480
000882 CCF现钞管家A 0.9912 3.7600
000883 CCF现钞管家B 1.0574 4.0120
000891 目前的金宝货币B 1.2162 4.5780
000901 民族吐艳货币A 1.1169 4.0310
000902 民族吐艳货币B 1.1827 4.2820
000903 新中国货币A 1.1482 4.2080
000907 货币A 1.0520 4.0030
000908 货币B 1.1173 4.2520
000912 金宝货币 1.1075 4.0630
000917 伽师快线货币A 1.0675 4.1160
000980 汇添富添富通货币b 1.0067 3.4340
000981 北信瑞丰现钞A 0.9906 3.4560
000982 北方的赞颂瑞丰现钞B 1.0572 3.7070
001006 中国国际依赖于装饰公司开发区装饰凤凰币A 0.8753 5.0440
001077 奇纳河金宝币A 1.0468 3.8300
001078 奇纳河金宝币B 1.1130 4.0780
001175 孙天莉货币A 1.0264 3.5160
001176 孙天莉货币B 1.0956 3.7780
001232 Jiaxin货币A 1.5673 4.2150
001233 嘉信货币B 1.6332 4.4660
001386 田红红赟货币A 1.3696 4.4840
001391 田红红赟货币B 1.3423 4.3790
001401 德国民族的好货币 1.0565 4.1050
001477 太康工薪阶层 1.0010 3.6890
001478 太康工薪阶层 1.0667 3.9380
001624 兴业堆添天盈货币a 1.1004 3.5200
001625 兴业堆添天盈货币b 1.1712 3.8240
001666 彭华田丽宝币 1.1593 4.4790
001697 笪成恒峰宝币A 0.9643 4.0570
001698 笪成恒峰宝币B 1.0296 4.3080
001826 民族人命冷藏箱增金宝货币 1.0977 4.7800
001842 九龙司黄金一日 0.5274 2.8300
001843 九龙司黄金货币B 0.5951 3.0800
001870 前海开源货币A 1.3831 3.7040
001871 前海开源货币B 1.4490 3.9530
001894 塔达宏利A 0.2199 2.6290
001895 塔达宏利B 0.2871 2.8840
001909 大发牢骚黄金和依赖于货币 1.0215 3.9960
001916 新沃A 1.0312 4.0520
001937 现钞现钞 1.0889 4.2800
001973 生色奖学金A 1.1214 3.7150
001981 富国进项宝市货币A 0.9529 3.9650
001982 富国进项宝市货币B 1.0185 4.2140
001987 东金之金 1.1945 3.8330
001991 耕作和白银每天结果 0.9882 3.6220
001992 耕作和白银每天结果 1.0547 3.8770
002077 浙江交易者田丽A 0.8777 3.7920
002078 浙江交易者Tian Li B 0.9441 4.0350
002183 广发日红货币B 1.2798 4.4370
002184 洪德红货币A 0.9988 3.5630
002185 洪德红货币B 1.0646 3.8130
002195 奇纳河堆的现钞支撑货币 1.0356 4.0860
002234 天天还钱 1.3315 3.7270
002240 德国货币 0.9243 3.4580
002241 德国货币B货币 0.9902 3.6980
002247 新疆前海工会海鹰货币A 0.9617 3.6290
002248 新疆前海工会海鹰货币B 1.0309 3.8900
002302 新沃B 1.0965 4.3000
002318 彭华体丽市货币A 1.0875 3.8410
002324 日本来自南方的 1.0616 3.9530
002646 奇纳河货币A 0.9873 3.2120
002647 奇纳河货币B 1.0531 3.4660
002672 北欧货币A 1.0341 3.7100
002673 北欧货币B 1.1003 3.9610
002709 红塔红土宝钱A 0.9951 4.0580
002710 红塔红土宝币B 1.0594 4.3030
002747 欧洲中部货币C 1.0855 3.5070
002748 欧洲中部货币D 1.1512 3.7560
002759 董星安A 0.5279 3.0160
002760 东兴女人腔的 0.5946 3.2600
002788 缓和目前的金宝货币A 2.4970 4.4640
002847 田红现钞支撑货币E 0.9741 4.0560
002852 商户大量宝市货币A 1.1014 4.1710
002883 华润元大币 1.0566 3.9990
002884 华润元文笔现钞B币 1.0951 4.1450
002889 银田丽宝货币A 1.0788 4.0160
002894 华夏天丽货币A 1.9989 4.7340
002895 华夏天丽货币B 2.0646 4.9870
002912 生意兴隆是 1.0851 4.0970
002957 货币A 1.6188 3.3920
002958 货币B 1.6880 3.6410
002960 时期和利钱货币 1.1708 4.2330
003003 奇纳河现钞增加股份A/E 1.3546 4.8430
003022 现钞加现钞 1.1731 4.3380
003171 光亮地的钱 0.9138 3.3240
003185 建造字母B 1.1819 5.0300
003206 博世和新货币 1.0785 3.9580
003228 Puyin yen Jaxin货币A 0.9778 3.7060
003229 普贤日元佳新货币B 1.0434 3.9520
003246 华泰白田天保货币A 1.2568 4.3830
003252 大成市货币A 1.0452 3.8290
003253 大成市货币B 1.1110 4.0780
003264 新中国货币B 1.2139 4.4580
003267 新中国 0.9175 3.2620
003316 奇纳河堆现钞支撑 0.8721 3.6690
003317 奇纳河B堆现钞支撑 0.9385 3.9210
003363 常江月享用A币 0.8869 3.6190
003364 常江月享用货币B 0.9526 3.8590
003391 建新天田一货币A 1.2119 3.8650
003393 建信天天小生意币C 1.2115 3.8650
003398 清平天黄金货币A 0.9602 3.6870
003399 清平天黄金货币B 1.0259 3.9360
003402 安新活宝金A 1.0984 4.1220
003465 冷藏箱和杰出的的华冠货币
003467 有钱又自豪的钱 1.1435 3.7580
003468 有钱又自豪的钱 1.2092 4.0070
003473 钱每天都在美国南方各州 1.1686 4.3670
003474 美国南方各州的钱每天都是B 1.2338 4.6150
003478 民生加银腾元货币A 0.9152 4.0000
003479 货币A
003480 货币B
003515 郭泰利是一种大量货币 1.0930 4.1510
003534 浦银安盛每周日丰货币a 0.9439 4.0060
003535 浦银安盛每周日丰货币b 1.0065 4.2540
003585 先锋金宝币
003588 东吴曾新宝货币A
003589 东吴曾新宝货币B
003678 货币A
003679 货币C
003711 泰达宏利现在称Beijing元宝货币A 1.0549 3.9250
003752 货币A 1.1208 4.0900
003753 货币B 1.1869 4.3410
003792 民生加银现钞宝货币C 1.1480 4.3140
003874 浙江招商日提姆黄金货币A 1.0026 3.7030
003994 华孚货币B 0.9797 3.4630
003997 洪德体丽货币A 1.0388 3.8690
003998 洪德体丽货币B 1.1053 4.1210
004060 乱花钱 1.0907 3.8140
004072 金元顺安金货币货币A 0.9855 3.7210
004073 金元顺安金货币货币B 1.0512 3.9740
004077 金欣敏寄销品销售额货币A 0.9916 3.7810
004078 金欣敏将一军货币B 1.0592 4.0420
004097 Nong Hsin Hsin日元贸小生意币A 1.1722 4.3460
004120 富国贫贱的钱 1.0227 3.7220
004133 奇纳河航空公司航宝货币 1.0029 3.4420
004151 Avant garde A 0.9997 3.8780
004152 散兵B 1.0658 4.1300
004167 卸货活时期宝货币B 1.1650 4.3750
004178 圆信永丰富A币 1.0928 4.0610
004179 圆通永丰富币B 1.1583 4.3110
004185 蒋欣盛利货币A 0.9949 3.6850
004186 蒋欣盛利货币B 1.0606 3.9340
004210 前海开源货币E 1.3836 3.6980
004216 邢烨安黁货币A 1.0940 4.0770
004217 兴业堆安联货币B 1.1598 4.3280
004282 良好的良好的的货币 1.1882 4.4920
004285 华盛顿天营货币 1.0794 4.2300
004286 华盛顿低于标准杆数两杆B币 1.1452 4.4800
004330 台平隼欣货币A 0.9555 3.3980
004331 台平隼欣货币B 1.0256 3.6500
004368 前海开源多宝A 1.1641 4.6000
004369 前海开源聚宝B 1.1885 4.6940
004372 金鹰赚钱A
004373 金鹰赚钱B
004398 缓和目前的金宝货币B 2.5634 4.7170
004399 倾斜飞行货币E 1.0760 3.9720
004414 泰达宏利京天保货币A 0.9113 2.5610
004415 泰达宏利京天保货币B 0.9819 2.8120
004417 全货币B 1.4675 4.4870
004449 银色的曾黎 1.0734 3.9350
004493 华泰宝兴货币A 0.9994 3.4680
004494 华泰宝兴货币B 1.0649 3.7170
004568 中国长城计算机集团公司工钱货币B 1.0582 4.2100
004589 民生 银腾元货币B 0.9814 4.2520
004699 协同货币A 0.8546 3.4010
004700 前海汇汇货币B 0.9201 3.6500
004717 万家天天保货币A 1.1079 4.3290
004749 华泰紫金每日费用黄金市货币B 0.9304 3.3400
004770 海通A 1.4272 4.4670
004786 渤海汇羽毛黄金货币A 1.0164 3.6780
004787 Bohai Hui Jinhui黄金货币B 1.0824 3.9280
004849 信奉货币E
004861 太康现钞管家A货币 0.8387 3.3700
004862 太康现钞管家货币B 0.9086 3.6030
004863 太康现钞管家C货币 0.9082 3.6030
004865 绿色货币A 0.9776 3.2650
004866 绿色货币B 1.0451 3.5210
004869 中日贸小生意币B 1.1759 4.3430
004896 Penghua与新宝货币 1.1035 4.0880
004903 人寿保险货币A 1.1808 3.8030
004904 人寿保险货币B 1.2478 4.0530
004939 欧洲中部滚钞C币 1.1582 4.3940
004967 红土改革货币A 1.1845 3.4910
004968 红土改革货币B 1.2502 3.7410
004970 美国南方各州的珍视 0.3862 1.3130
004971 美国南方各州的日常宝藏B 0.4569 1.5630
004972 中国长城计算机集团公司收益宝货币A 1.1482 4.3600
004973 中国长城计算机集团公司收益宝货币B 1.2141 4.6100
004983 彭洋现钞货币A 1.0316 4.2880
004984 彭洋现钞货币B 1.0861 4.4960
004985 时期的制造硬币 1.1297 3.9740
005016 长江的偏爱地 1.0782 3.8280
005017 长江湾 1.1441 4.0790
005056 东方红货币A 1.2668 3.9350
005057 东红货币B 1.3315 4.1810
005134 长信董事金通货币A 1.1171 4.2600
005148 新中国货币E 1.2030 4.4160
005150 红土改革优越钱A 0.8710 4.2720
005151 红土改革优春钱B 0.9379 4.5260
005202 生意兴隆 1.1512 4.3470
005230 长盛货币b 1.1489 4.1550
020007 国泰货币 1.0479 3.5890
020031 国泰现钞支撑货币A 0.8082 2.1160
040003 华安现钞富A 1.0090 3.4440
040038 华安日元货币A 1.0702 3.9860
040039 华安日元货币B 1.1363 4.2360
041003 华安现钞富币B 1.0748 3.6840
050003 货币A 1.0295 4.0510
070008 嘉实货币a 1.0985 3.8250
070028 金融市场 0.9402 3.6460
070088 B币 1.1639 4.0730
080011 长盛货币a 1.0829 3.9040
090005 Dacheng货币A 0.9986 3.3040
090022 现钞扩大货币 0.9840 3.9900
091005 Dacheng货币B 1.0628 3.5520
091022 现钞扩大货币B 1.0499 4.2400
100025 富饶民族的货币A 1.0028 3.6400
100028 富饶民族的货币B 1.0690 3.8910
110006 易芳大货币A 0.8144 2.9960
110016 易芳大货币B 0.8798 3.2450
121011 瑞士堆货币A 0.9481 3.0680
128011 瑞士堆货币B 1.0170 3.3270
150005 星系富银货币A 1.0857 3.7550
150015 星系富银货币B 1.1510 4.0060
150988 星系奖学金A 1.5412 4.2960
150998 星系奖学金B 1.5658 4.3900
160606 Penghua货币A 0.9981 3.4620
160609 鹏华货币B 1.0639 3.7020
161608 易结局货币A 0.9945 3.6520
161615 易结局货币B 1.0610 3.9020
161622 为钱融资 1.0292 3.7950
161623 倾斜飞行货币B 1.0900 4.0250
162206 泰达宏利货币A 2.5249 4.4750
163802 奇纳河银质货币 1.4937 3.7430
163820 奇纳河银货币B 1.5595 3.9830
166014 欧洲中部货币A 1.0856 3.5060
166015 欧洲中部货币B 1.1511 3.7560
180008 奇纳河货币银
180009 银奇纳河货币B
200003 中国长城计算机集团公司货币A 0.9592 3.6370
200103 中国长城计算机集团公司货币B 1.0249 3.8870
202301 美国南方各州的现钞增长 1.0836 4.0090
202302 来自南方的的现钞增长 1.1491 4.2480
202307 美国南方各州收益宝货币A 1.0635 3.9950
202308 美国南方各州收益宝货币B 1.1278 4.2490
210012 金鹰货币A
210013 金鹰货币B
213009 怀有一笔钱 1.0597 3.5650
213909 宝钱B 1.1256 3.8160
217004 装饰现钞定期的加薪货币A 1.0483 3.6900
217014 装饰现钞定期的加薪货币B 1.1139 3.9400
240006 沃伯格金宝A 1.0445 3.9080
240007 沃伯格金宝钱B 1.1104 4.1620
253050 民族货币A 0.7926 4.0090
253051 民族货币B 0.8593 4.2600
260102 京舜货币A 0.8301 2.9120
260202 京顺货币B 0.8961 3.1530
270004 宽货币A 1.0638 3.8790
270014 宽货币B 1.1294 4.1180
288101 奇纳河货币A 1.1499 4.4260
290001 TIC每天还钱 1.2659 3.4860
310338 沈万的收益宝信A 0.8995 3.2490
310339 沈万收益宝货币B 0.9673 3.4980
320002 诺安货币a 0.9847 3.2900
320019 B币 1.0499 3.5300
340005 全货币A 1.4019 4.2470
350004 上帝的货币 0.5528 3.7870
360003 生色货币 0.9566 3.4930
392001 中海油A 0.9181 3.3250
392002 中海油B 0.9840 3.5750
400005 东金书货币A 1.4349 3.8060
400006 东金书货币B 1.5023 4.0470
410002 华孚货币A 0.9136 3.2230
420006 田红现钞支撑货币A 0.9784 4.0430
420106 田红现钞支撑货币B 1.0396 4.2910
460006 华泰浆果货币A 0.9570 3.3900
460106 华泰浆果B 1.0230 3.6340
482002 勤劳白银货币 1.1400 4.1360
519505 海通货币A 1.0074 3.6780
519506 海通货币B 1.0732 3.9180
519507 流传货币B 1.0851 3.6630
519508 流传货币A 1.0194 3.4220
519509 浦银货币A 1.0043 3.7680
519510 浦银货币B 1.0694 4.0170
519511 日和日货币A 0.9699 2.6250
519512 日和日货币B 1.0440 2.8500
519517 货币B 1.1737 4.2460
519518 货币A 1.1012 3.9920
519566 这是总有一天正中鹄的总有一天。 0.9575 3.1900
519567 这是总有一天正中鹄的B。 1.0232 3.4380
519588 银色的A 1.6934 3.5130
519589 银色的B 1.7592 3.7560
519998 长字母利钱收益货币B 1.0089 3.4730
519999 长字母利钱收益货币A 0.9436 3.2240
530002 建造字母A 1.1155 4.7780
540011 汇丰堆晋信A 1.0226 3.5620
541011 汇丰堆晋信B 1.0904 3.8130
550010 信奉货币A
550011 信奉货币B
560001 最小电流货币 0.9088 2.6300
583001 东吴货币A 0.8609 3.0590
583101 苏州货币B 0.9250 3.3080
620010 金元顺安金元宝货币A 1.2795 3.9810
620011 金元顺安金元宝货币B 1.3453 4.2210
630012 现钞扩大奇纳河交易者的钱 0.8098 3.3080
630112 招商引资 0.8760 3.5490
660007 耕作银色的A 1.0326 3.9620
660107 农银货币b 1.0980 4.2120
675031 东方李天田天新货币A 4.9079 5.0250
675032 东方李天田天鑫货币B 4.9732 5.2770
675061 东方富相当一天里有钱。 1.2693 3.8900
675062 东方富饶的一天里有钱。 1.3414 4.1470
675071 A在东方 1.0146 3.3470
675072 东方的B 1.0803 3.6140
675131 一任一某一在奇纳河的西部 0.7903 3.4190
675132 B在奇纳河西部 1.1322 3.8170
690010 民生加银和现钞赚A 0.9211 3.6020
690210 民生加银与现钞利市B 0.9870 3.8530
710501 富和现钞流A 0.8497 3.5360
710502 富和现钞流量B 0.9155 3.7850
730003 方正富邦货币A 1.0006 3.8720
730103 方正富邦货币B 1.0664 4.1220
740601 长安货币A 0.9920 3.6650
740602 长安货币B 1.0578 3.9030
750006 安信现钞支撑货币A 1.0446 3.6540
750007 安信现钞支撑货币B 1.1109 3.9030

发表评论

Your email address will not be published.
*
*